Menü
Kosarad

Játékszabályzat

“Nyerj 1 hónapra elegendő CafeNash kávét!” – JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 


Nyerj 1 hónapra elegendő CafeNash kávét! 

Töltsd ki kérdőívünket november 10-ig és nyerd meg egy havi kávéadagod. 


A nyereményjátékban a kérdőív teljes kitöltésével, és a kérdőívben a nyereményjátékban való részvétel bejelölésével lehet. 

Kérdőív az alábbi linken található:

https://forms.gle/vVv1gdDsA3zXDjKm6

A nyereményjátékban való részvételi szándék esetén meg kell adni a játékosnak email címét, telefonszámát és nevét, melyen keresztül értékértesíthetjük a nyertest.  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE 

1.1 A promóciós játék elnevezése: “Nyerj 1 hónapra elegendő CafeNash kávét!” (a továbbiakban: „Játék”). 1.2 A Játék szervezője:

NN Drop Shipping Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 61., adószáma: 27327212-2-43, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-354176/5) (a továbbiakban: ”Szervező”). 


A Játék lebonyolítását valamint a nyeremények átadását és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a Szervező bonyolítja. 


1.3 A jelen játékszabályzat („Játékszabályzat”) tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. 


A részvételen keresztül létrejövő szerződés elektronikusan létrejövő szerződés, arra a magyar jog rendelkezései az irányadók, továbbá írásban kötött szerződésnek minősül, azt a Szervező nem iktatja, az kinyomtatható, lementhető és letölthető. A részvétel során előforduló adatbeviteli hibák javíthatók. 

Jelen Játékszabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a cafenash.hu weboldalon („Weboldal”). 

A tárhelyszolgáltató neve: DigitalOcean, LLC., székhely: USA New York, NY 101 6th Ave.

 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK 


2.1 A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”). 


2.2 A Játékból ki vannak zárva és abban nem vehetnek részt:  a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói (akik: házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér); a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező az általa jövőben szervezendő nyereményjátékokból kizárta. 


2.3 A Játékban nem vehet részt a Játékos, amennyiben nem veszi át a megrendelt csomagját, vagy eláll a vásárlástól az erre vonatkozó jogait érvényesítve. 


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2022. október  23. napján 06.00.00 órától 2022. november 10. napján 23.59.59 óráig tart. A kérdőív kitöltői ezen időtartam alatt vehetnek részt a nyereményjátékban. Egy játékos, csak egy kitöltéssel vehet részt a játékban, a kérdőív többszöri kitöltése esetén is csak egyszer kerül a játékos a sorsolásba. 


4. A NYERÉSRE VALÓ PÁLYÁZAT MENETE 

4.1 A nyereményjátékban való részvétel feltétele az alábbi linken található kérdőív teljes kitöltése:

https://forms.gle/vVv1gdDsA3zXDjKm6


4.2 A kitöltés végén a Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy részt kíván venni a nyereményjátékban és az értékesítéshez szükséges adatait (név, email cím, telefonszám) meg kell adja az űrlapon. 

4.7 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. 


5. NYEREMÉNY

1 hónapra elegendő kávé mennyiség, a nyertes által választott, kapszulás, szemes, vagy őrölt kávé formájában. A meghatározott kávé mennyisége egy személy részére napi 3 adag kávé elfogyasztását biztosítja 1 hónapos időtartamra. 


6. SORSOLÁS 

6.1 A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.


A sorsolás időpontja: 2022. november 11. 8:00 óra


A sorsolás helye: NN Drop Shipping Kft., 1115 Budapest, Halmi u. 61. 


A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. Amennyiben az e-mail-es és telefonos megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.

A sorsolás eredményéről a Szervező minden játékost e-mailben értesít. 


6.2 A Tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 


6.3 A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a Szervezővel szemben érvényesítheti. Szervező a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 


6.8 A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön, postai úton. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. 


7. A NYEREMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI, ELLENŐRZÉSE, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

7.1 A nyertes Játékosnak a nyertességéről e-mailben kapott értesítést követően vissza kell küldenie a postázási nevét, telefonszámát és címét (érvényes magyar cím) az értesítést követő 12 napon belül a következő címre: [email protected]. A Szervező más beküldési módot nem fogad el. 

7.2 A nyertesnek a díjakat a Szervező/Lebonyolító térítésmentesen postázza az előzetesen megadott címre. 


8. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK 

8.1 A nyeremények minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli. 

8.2 A nyeremény megszerzésének módját a szállítólevél igazolja, arról egyéb dokumentum kiállítására nem kerül sor. 


9. ADATKEZELÉS 

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre 

9.1 A Játékos jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adatainak kezelője és feldolgozója az NN Drop Shipping Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 61., adószáma: 27327212-2-43, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-354176/5)

Az adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően történik. 


9.2 Az adatok kezelésének jogalapja a Játékos hozzájárulása. 

9.3 A kezelt adatok köre és kezelésének célja:  a Játékos azonosítását és elérhetőségét lehetővé tevő adatok: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, valamint  a promócióban való részvétel igazolását lehetővé tevő vásárlásra vonatkozó adatok. 

9.4 Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére) nem továbbítja. 


Adatkezelés időtartama

9.5 Az adatokat a Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a nyeremények kisorsolását követően 3 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok a Játékhoz kötődő adatait a Szervező az adatbázisából törli. 

9.6 A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény) Szervező a számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a Nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. 


Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékost megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek 

9.7 Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: NN Drop Shipping Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 61. , [email protected]) Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 

9.8 A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

9.9 Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva. 

9.10 Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected]) fordulhat. 


10. PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

10.1 A Játékos a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszáról az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:  Telefonszám: +36 70/3188213  E-mailes elérhetőség: [email protected]  Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09:00-17:00 között 

10.2 Ha e-mailen keresztül fordul hozzánk, panaszának leírása mellett kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét és telefonszámát is. Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében. 

10.3 A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerint illetékes, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488- 2186, E-mail: [email protected] ; Honlap: http://www.bekeltet.bkik.hu 

10.5 Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu 

10.6 A Fogyasztó továbbá panasza esetén igénybe veheti vitája rendezéséhez az Uniós online vitarendezési platformot, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, amelynek megtörténte után nyílik lehetősége a fogyasztónak, hogy a panaszát benyújtsa. 

10.7 A Szervező az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK: 

11.1 A Játékszabályzat elérhető a cafenash.hu honlapon. A Szervező a jogszabályok által megengedett mértékben a Játékszabályzatot előre nem látható, kényszerítő külső ok fennállása esetén módosíthatja. 


Budapest, 2022. 10. 24.

NN Drop Shipping Kft. 

cafenash.hu

Szervező